Doprava zadarmo

Pri objednávke nad 90€

Zdravé produkty

Z prírodných zložiek

Originál z Japonska

Fúzia toho najlepšieho

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti YUZU House s.r.o. 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Pre účely Kúpnej zmluvy a týchto VOP sa definujú nižšie uvedené pojmy nasledovným spôsobom:

Kontaktná adresa Kupujúceho” je adresa uvedená Kupujúcim prostredníctvom Webovej stránky ako adresa jeho bydliska alebo sídla (ak ide o právnickú osobu), pričom ak Kupujúci uviedol ako adresu dodania Tovaru inú adresu ako fakturačnú adresu, platí, že za Kontaktnú adresu Kupujúceho sa považuje fakturačná adresa, tj. adresa uvedená v časti “Fakturačné údaje” pri vykonávaní objednávky Kupujúcim, príp. pri registrácii Kupujúceho ako zákazníka.

Kontaktná adresa Predávajúceho” je “YUZU House s.r.o.”, Laurinská 2,  811 01 Bratislava; IČO: 51257343, DIČ: 2120659805 .

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Kontaktnú adresu Predávajúceho, pričom v prípade jej zmeny informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho emailovou správou na Kontaktný email Kupujúceho a súčasne bude nová Kontaktná adresa Predávajúceho uvedená na Webovej stránke.

Kontaktný email Kupujúceho” je emailová adresa uvedená Kupujúcim prostredníctvom Webovej stránky ako jeho emailová adresa (v rámci registrácie zákazníka alebo pri uskutočňovaní jednotlivých objednávok).

Kontaktný email Predávajúceho” je info@yuzu.house, alebo sales.yuzu@n-partner.net; Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Kontaktný email Predávajúceho, pričom v prípade jeho zmeny informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho emailovou správou na Kontaktný email Kupujúceho a súčasne bude nový Kontaktný email Predávajúceho uvedený na Webovej stránke.

Kupujúci” je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzavrela Kúpnu zmluvu; Kupujúci môže byť Spotrebiteľ.

Kúpna zmluva” je kúpna zmluva uzavretá Zmluvnými stranami prostredníctvom Webovej stránky ako prostriedku diaľkovej komunikácie, predmetom ktorej záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar uvedený v (internetovej) záväznej objednávke Kupujúceho, povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za Tovar a ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán uvedené ďalej v týchto VOP.

Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov.

“Obchodný zákonník” je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov.

Pošta” je Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124.

Predávajúci” je spoločnosť YUZU House s.r.o. , so sídlom Homolova 2163/B, 841 02 Bratislava, IČO: 44 478 500, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55843/B.

Prepravca” je tretia osoba, ktorá poskytuje Zmluvným stranám kuriérsku, doručovateľskú alebo poštovú služba za účelom dodania Tovaru Kupujúcemu, resp. Predávajúcemu. Predávajúci má právo jednostranne určiť osobu Prepravcu za účelom dodania Tovaru Kupujúcemu na základe Kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ” je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo ktorá nakúpila Tovar Kúpnou zmluvou pre osobnú spotrebu alebo (ak je fyzickou osobou) pre potrebu príslušníkov jej domácnosti.

Tovar” sú hnuteľné veci, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy, a ktoré určí na základe ponuky Predávajúceho na Webovej stránke Kupujúci prostredníctvom Webovej stránky ako prostriedku diaľkovej komunikácie v jeho záväznej objednávke v zmysle bodu 3.1 týchto VOP. Tovarom môžu byť iba hnuteľné veci, ktoré sú uvedené na Webovej stránke Predávajúceho.

spracúvanie osobných údajov” je vykonávanie činností ako sú definované v § 4 ods. 3 písm. a) ZOOÚ.

VOP” sú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti N-Partner Group s.r.o., ktoré predstavujú súčasť Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami.

Webová stránka” je internetová stránka Predávajúceho umiestnená na internetovej adrese “www.yuzu.house”.

Zákon o ochrane spotrebiteľa” je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

ZOOÚ” je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluvné strany” sú Kupujúci a Predávajúci.

Článok II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto VOP upravujú vzťahy medzi Zmluvnými stranami pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy.

2.2 Tieto VOP obsahujú aj reklamačný poriadok (čl. VIII. VOP).

2.3 Predávajúci pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

2.4 Kupujúci môže byť Spotrebiteľom. Ak je Kupujúci Spotrebiteľom, práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Ustanovenia týchto VOP sa nedotýkajú kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré sa týkajú uzatvárania spotrebiteľských zmlúv, ani ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2.5 V prípade, ak Kupujúci nie je Spotrebiteľom, práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.6 V prípade, ak Kupujúci pri uskutočnení objednávky alebo pri registrácii nového zákazníka na Webovej stránke uvedie jeho meno a priezvisko, ale neuvedie údaje o jeho IČO alebo DIČ, platí, že Kupujúci je Spotrebiteľom.

2.7 Predávajúci sa zaväzuje mať na Webovej stránke zverejnené aktuálne znenie týchto VOP.

Článok III.

Kúpna zmluva

3.1 Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na Webovú stránku, pričom samotná Kúpna zmluva medzi Zmluvnými stranami vzniká okamžikom odoslania záväznej objednávky Kupujúcim a prijatím predmetnej objednávky Predávajúcim. Za odoslanie záväznej objednávky Kupujúcim sa považuje vždy odkliknutie políčka “Objednať s povinnosťou platby” Kupujúcim na Webovej stránke alebo odkliknutím iného poľa, z ktorého je zrejmá konečnosť a záväznosť objednávky Kupujúceho (ďalej len “záväzná objednávka” alebo “odoslanie záväznej objednávky”). Pred odoslaním záväznej objednávky má Kupujúci možnosť sa vždy zoznámiť s týmito VOP, objednaným druhom tovaru, jeho počtom, ako aj s celkovou výslednou cenou objednávky. Predávajúci prijme objednávku Kupujúceho spravidla odoslaním informačného emailu, ktorým Predávajúci potvrdí Kupujúcemu na Kontaktný email Kupujúceho prijatie objednávky s uvedením identifikačného čísla objednávky. Ak Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu neodošle informačný email podľa predchádzajúcej vety, môže prijať objednávku Kupujúceho aj konkludentným alebo iným spôsobom, z ktorého je zrejmé prijatie objednávky Predávajúcim (napr. odoslanie Tovaru Kupujúcemu alebo jeho naskladnenie v mieste osobného odberu Kupujúcim, ak Kupujúci pri objednávke zvolil osobný odber). Odoslanie, resp. neodoslanie, emailového potvrdenia o objednávke však nemá na vznik samotnej Kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Uzavretá Kúpna zmluva je záväzná pre obidve Zmluvné strany a pokiaľ nie je v týchto VOP, alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (napr. Občiansky zákonník alebo Zákon na ochranu spotrebiteľa) uvedené inak, je možné ju zmeniť alebo zrušiť len na základe súhlasu obidvoch Zmluvných strán.

3.2 Uzavretím Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu dodá Tovar za podmienok ďalej uvedených v týchto VOP a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok uvedených ďalej v týchto VOP.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP v ich znení účinnom ku dňu uzavretiu Kúpnej zmluvy.

3.4 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho okamžikom prevzatia Tovaru Kupujúcim, avšak nie skôr ako bude celá kúpna cena za Tovar uhradená Predávajúcemu.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať záväznú objednávku Kupujúceho, tj. neuzavrieť s Kupujúcim kúpnu zmluvu, a to najmä v prípadoch, ak voči Kupujúcemu eviduje neuhradené peňažné, príp. nepeňažné, pohľadávky, Kupujúci nesúhlasí s celým znením VOP alebo Kupujúci neuviedol v objednávke všetky potrebné, resp. nevyhnutné, údaje k uzavretiu zmluvy.

Článok IV.

Miesto a čas dodania tovaru

4.1 Ak na Webovej stránke nie je uvedené inak, môže si Kupujúci v rámci objednávky Tovaru zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov doručenia/prevzatia Tovaru:

 1. a) osobný odber,
 2. b) doručenie kuriérom

4.2 Ak si Kupujúci v rámci objednávky nezvolí osobný odber, je Predávajúci povinný dodať Tovar Kupujúcemu na dodaciu adresu uvedenú v záväznej objednávke Kupujúceho, ktorou je adresa uvedená v časti “Odoslať na inú adresu” (za predpokladu, že túto možnosť Kupujúci zaškrtol a vyplnil celú adresu), inak platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že adresou dodania Tovaru je adresa Kupujúceho uvedená pod “Fakturačnými údajmi” Kupujúceho (ďalej len “Dodacia adresa Tovaru”).

4.3 V prípade, ak si Kupujúci v rámci objednávky zvolil možnosť “doručenie kuriérom”, je Predávajúci oprávnený za účelom doručenia Tovaru Kupujúcemu na Dodaciu adresu Tovaru objednať služby Prepravcu ako tretej osoby odlišnej od Zmluvných strán; voľba osoby Prepravcu je výlučne na vôli a uvážení Predávajúceho. Náklady na dopravu Tovaru Kupujúcemu platí v plnom rozsahu Kupujúci, pričom o konečnej výške nákladov na dopravu bude Kupujúci vopred informovaný v rámci objednávky Tovaru na Webovej stránke, tj. ešte pred odoslaním záväznej objednávky. V prípade, ak si Kupujúci v rámci objednávky zvolil možnosť “doručenie poštou”, je Predávajúci povinný odoslať Tovar Kupujúcemu prostredníctvom Pošty. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci odovzdá Prepravcovi, resp. Pošte, osobné údaje či iné údaje o Kupujúcom, ktoré sú potrebné pre riadne doručenie Tovaru Kupujúcemu.

4.4. V prípade, ak Kupujúci v objednávke zvolil osobný odber, považuje sa za Dodaciu adresu Tovaru miesto osobného odberu, ktoré si Kupujúci pri objednávke zvolil; v prípade, ak nie je na Webovej stránke daných viac možností pre osobný odber, platí, že Dodacou adresou Tovaru, tj. miestom odberu, je Kontaktná adresa Predávajúceho. Ak na Webovej stránke nie je uvedené inak, je osobný odber Kupujúcim bezplatný.

4.5 Pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu na Dodaciu adresu Tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku Kúpnej zmluvy; v prípade osobného odberu Tovaru Kupujúcim, je Predávajúci povinný mať Tovar pripravený k vyzdvihnutiu Kupujúcim na príslušnom mieste odberu najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku Kúpnej zmluvy.

4.6 O pripravenosti Tovaru na osobné vyzdvihnutie Predávajúci informuje Kupujúceho emailovou správou na Kontaktný email Kupujúceho alebo SMS správou na mobilné číslo uvedené Kupujúcim prostredníctvom Webovej stránky. Kupujúci je povinný si Tovar vyzdvihnúť v mieste odberu najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od odoslania informatívnej emailovej správy, resp. SMS správy, Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, a to v časoch uvedených v informatívnom emaile/SMS správe, inak v časoch uvedených na Webovej stránke. Ak Webová stránka neuvádza časy k vyzdvihnutiu Tovaru, platí, že Tovar sa môže vyzdvihovať v pracovných dňoch medzi 10:00 a 18:00, možná je aj ústa dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom telefónu, alebo emailu.

4.7 V prípade osobného odberu je Predávajúci povinný mať Tovar pripravený v mieste odberu najviac 3 (tri) pracovné dni odo dňa odoslania emailovej správy, resp. SMS správy, Kupujúcemu, v ktorej ho informuje o pripravenosti Tovaru k osobnému vyzdvihnutiu. Po márnom uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.8 O dobu omeškania Kupujúceho so splnením jeho povinností vyplývajúcich z týchto VOP (napr. omeškanie so zaplatením kúpnej ceny a iných poplatkov, nevyzdvihnutie Tovaru Kupujúcim, apod.) sa predlžuje doba k dodaniu Tovaru Predávajúcim.

4.9 Predávajúci si splní povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu, ak mu umožní s Tovarom nakladať v mieste plnenia a včas mu to oznámi (sám, príp. prostredníctvom Prepravcu alebo Pošty). Ak má Predávajúci Tovar odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu, ktorý nie je Spotrebiteľom, jeho odovzdaním prvému Prepravcovi alebo Pošte k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči Prepravcovi, a ak je Kupujúci Spotrebiteľom, tak až keď Kupujúcemu Tovar odovzdá Prepravca.

4.10 S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si Predávajúci vyhradzuje právo dodať Tovar Kupujúcemu, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny a príslušnej DPH; Akonáhle Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu, Predávajúcemu začne plynúť lehota k dodaniu tovaru.

4.11 Predávajúci si vyhradzuje právo odložiť dodanie Tovaru Kupujúcemu v prípade, ak má Kupujúci voči Predávajúcemu akékoľvek peňažné či nepeňažné záväzky (splatné aj nesplatné), pričom Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu v tomto prípade až po úplnom splnení všetkých záväzkov zo strany Kupujúceho, nie však skôr ako uplynie lehota podľa bodu 4.5 týchto VOP.

4.12 Ak Kupujúci nesplní všetky jeho skoršie záväzky voči Predávajúcemu v zmysle bodu 4.11 týchto VOP ani do 30 dní po uzavretí Kúpnej zmluvy, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok V.

Cena a spôsob platby

5.1 Všetky ceny za tovar a služby uvedené na Webovej stránke sú uvádzané vrátane DPH. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny uvádzané na Webovej stránke za tovar a služby nezahŕňajú prípadné poplatky za dopravné, apod. V prípade uvedenia akciových cien na Webovej stránke, tieto akciové ceny platia buď na časovo obmedzenú dobu tam uvedenú, alebo do vypredania zásob.

5.2 Výsledná kúpna cena za Tovar (vrátane DPH), ktorú je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu, sa vypočíta ako súčin počtu jednotlivých druhov objednaného Tovaru podľa záväznej objednávky Kupujúceho a ich ceny uvedenej na Webovej stránke (vrátane DPH) v okamžiku odoslania záväznej objednávky Kupujúceho. Pred odoslaním záväznej objednávky má Kupujúci možnosť sa dozvedieť celú kúpnu cenu ním objednaného tovaru.

5.3 Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že mu je známa celková cena za Tovar, a že mu vznikla povinnosť uhradiť kúpnu cenu za Tovar (vrátane DPH) podľa ustanovení týchto VOP. Výsledná kúpna cena Tovaru bude spravidla uvedená Predávajúcim aj v emailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky od Kupujúceho.

5.4 Pokiaľ na Webovej stránke nie je uvedené inak, je Kupujúci oprávnený zaplatiť kúpnu cenu za Tovar niektorým z nasledujúcich spôsobov, ktoré si zvolí v rámci uskutočnenia jeho objednávky prostredníctvom Webovej stránky:

 1. a) platba bankovým prevodom
 2. b) platba v hotovosti
 3. c) platba prostredníctvom platobnej brány GOPAY cez platobnú kartu.

5.5 V prípade zvolenia platby bankovým prevodom je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu na bankový účet Predávajúceho najneskôr do 14 dní od uzavretia Zmluvy tak, aby po odpočítaní všetkých prípadných poplatkov a zrážok za bankový prevod bola na účet Predávajúceho pripísaná celá kúpna cena Tovaru vrátane DPH a prípadných poplatkov za dopravu (v prípade, ak Kupujúci nezvolil osobný odber). Kupujúci je povinný platbu riadne identifikovať, a to identifikačným číslom objednávky, ktoré mu Predávajúci oznámi v emailovej správe potvrdzujúcej prijatie záväznej objednávky Kupujúceho, príp. iným spôsobom. Predávajúci nie je povinný odoslať Tovar Kupujúcemu predtým, než mu bude na bankový účet uhradená celá kúpna cena Tovaru vr. DPH a prípadných poplatkov za dopravu. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu na Dodaciu adresu Tovaru najneskôr do 30 dní po úhrade celej kúpnej ceny Tovaru vr. DPH a prípadných poplatkov za dopravu.

5.6 V prípadne zvolenia platby v hotovosti alebo na dobierku je Predávajúci povinný uhradiť kúpnu cenu Tovaru vrátane DPH a prípadných poplatkov za dopravu v hotovosti do rúk Predávajúceho, resp. do rúk Prepravcu/Pošty, pri prevzatí Tovaru. Predávajúci ani Prepravca nie sú povinní odovzdať Tovar Kupujúcemu predtým, než im bude uhradená celá kúpna cena Tovaru vr. DPH a prípadných poplatkov za dopravu.

5.7. V prípadne zvolenia platby prostredníctom platobnej brány, je platba okamžite pripísaná na účet predávajúceho o čom bude kupujúci oboznámený notifikačnou SMS alebo emailom. Lehota na dodanie tovaru kupujúcim začína plynúť nasledujúci pracovný den od prijatia notifikácie o pripísaní kúpnej sumy na účet predávajúceho.

5.8 Ak Predávajúci neurčí inak, s výnimkou platby bankovým prevodom na účet Predávajúceho pred dodaním Tovaru podľa bodu 5.5 tohto článku, je Kupujúci povinný platiť kúpnu cenu za Tovar a iné peňažné záväzky (dopravné, DPH, apod.) výhradne v hotovosti.

Článok VI.

Ukončenie zmluvy

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, ak u výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, nastala bez zavinenia Predávajúceho taká skutočnosť, ktorá znemožnila realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu podľa Kúpnej zmluvy, tj. v dohodnutej lehote a cene; tým nie sú dotknuté oprávnenia Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy v iných prípadoch uvedených v týchto VOP. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný doručiť Kupujúcemu, a to písomne na Kontaktnú adresu Kupujúceho, emailom odoslaným na Kontaktný email Kupujúceho, telefonicky či iným spôsobom. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy len do okamžiku odoslania, resp. odovzdania, Tovaru Kupujúcemu.

6.2 Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to aj bez udania dôvodu, pričom odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť v uvedenej lehote doručené Predávajúcemu podľa ustanovení tohto bodu VOP a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v bode 6.4 tohto článku VOP.

6.3 Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľ, je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku.

6.4 Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy musí obsahovať všetky nasledujúce náležitosti a musí byť doručené Predávajúcemu písomne na Kontaktnú adresu Predávajúceho alebo elektronicky doručením emailovej správy Predávajúcemu na Kontaktný email Predávajúceho:

 1. a) jednoznačná vôľa Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy,
 2. b) identifikácia Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko,
 3. c) dátum objednania Tovaru,
 4. d) identifikačné číslo objednávky (ak bolo pridelené),
 5. e) presná špecifikácia Tovaru, ktorý bol predmetom Kúpnej zmluvy (tj. druh a počet objednaných kusov), a
 6. f) číslo bankového účtu, na ktorý má Predávajúci zaslať zaplatenú kúpnu cenu (alebo jej časť), príp. iné platby, v rámci finančného vyrovnania v prípade, ak pred odstúpením od Kúpnej zmluvy došlo k zaplateniu (aj čiastočnému) kúpnej ceny zo strany Kupujúceho.

6.5 Ak odstúpenie od Kúpnej zmluvy nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené vyššie v bode 6.4 tohto článku VOP alebo nebude doručené Predávajúcemu spôsobom uvedeným v bode 6.4 tohto článku VOP, bude odstúpenie od Kúpnej zmluvy neúčinné a Predávajúci k nemu nemusí prihliadať; o tejto skutočnosti nie je Predávajúci povinný vyrozumieť Kupujúceho.

6.6 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení Predávajúcemu na Kontaktnú adresu Predávajúceho alebo doručením emailovej správy Predávajúcemu na Kontaktný email Predávajúceho.

6.7 Ak už bol Tovar zo strany Kupujúceho prevzatý, Kupujúci nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak nie je možné dodaný Tovar, ktorý bol predmetom Kúpnej zmluvy, v plnom rozsahu vrátiť Predávajúcemu, a to v neporušenom stave a v originálnom obale, alebo ak Tovar vykazuje poškodenia nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Kupujúci tak nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, ak dodaný Tovar, alebo jeho časť, skonzumoval, otvoril nápojové plechovky či Tovar iným spôsobom poškodil či znehodnotil.

6.8 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa celá Kúpna zmluva ruší, a to vrátane jej prípadných zmien či dodatkov.

6.9 Po odstúpení od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný prevzatý Tovar Predávajúcemu vrátiť v neporušenom stave, v originálnom balení a spolu s dokladom o kúpe, a to buď:

 1. a) osobne na Kontaktnej adrese Predávajúceho v čase, ktorý si Zmluvné strany vopred dohodnú vo vzájomnej emailovej komunikácii; o prevzatí Tovaru je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu písomný doklad, alebo
 2. b) zaslaním poštovou službou prostredníctvom Pošty na Kontaktnú adresu Predávajúceho.

Tovar sa v obidvoch prípadoch považuje za vrátený Kupujúcim Predávajúcemu až prevzatím Tovaru v jeho neporušenom stave a v originálnom balení zo strany Predávajúceho, a to spolu s dokladom o kúpe Tovaru.

6.10 Predávajúci si vyhradzuje právo Tovar (a/alebo doklad o kúpe) neprevziať v prípade, ak bude Tovar poškodený, nebude v originálnom balení, nebude k nemu pripojený doklad o kúpe alebo mu nebolo najneskôr s Tovarom doručené aj odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktoré bude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti. Predávajúci si nepreberá zásielky na dobierku; to platí aj pre prípad vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, kde všetky náklady na doručenie Tovaru Predávajúcemu hradí najskôr Kupujúci.

6.11 Po odstúpení od Kúpnej zmluvy a vrátení Tovaru Kupujúcim podľa bodu 6.9 tohto článku, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za Tovar, alebo jej časť, na bankový účet, ktorý je uvedený v odstúpení Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia vráteného Tovaru podľa bodu 6.9 tohto článku VOP a účinnom odstúpení od Kúpnej zmluvy. V prípade osobného vrátenia Tovaru Predávajúcemu je Predávajúci oprávnený vrátiť Kupujúcemu cenu za Tovar, alebo jej časť, aj v hotovosti bezprostredne po prevzatí Tovaru; Kupujúci je v tom prípade povinný Predávajúcemu písomne potvrdiť prevzatie finančných prostriedkov od Predávajúceho.

6.12 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci nie je povinný mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za Tovar či iné peňažné pohľadávky dovtedy, kým Kupujúci neodovzdá všetok Tovar, ktorý bol predmetom Kúpnej zmluvy (od ktorej bolo odstúpené), a to podľa príslušných ustanovení týchto VOP.

6.13 V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného Tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty Tovaru a Kupujúci odoslaním záväznej objednávky túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí s ňou.

6.14 Predávajúci je oprávnený si započítať jeho nárok na preplatenie zníženia hodnoty Tovaru podľa bodu 6.13 týchto VOP voči jeho povinnosti vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu za Tovar, príp. voči iným peňažným záväzkom.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

7.1 Ustanovenia tohto článku, ako aj iné ustanovenia VOP, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, sú aplikovateľné iba v prípade, ak je Kupujúci fyzickou osobou.

7.2 Kupujúci dáva v zmysle § 11 ZOOÚ súhlas so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho pre účely (bod 7.4), v rozsahu (7.3) a po dobu (7.5) uvedenú v týchto VOP pri objednaní Tovaru prostredníctvom Webovej stránky, a to pri registrácii na internetovom obchode na Webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Ak nie je uvedené inak alebo ak z procesu prihlásenia, resp. objednania, na Webovej stránke nevyplýva inak (napr. v rámci samotnej registrácie zákazníka), dáva Kupujúci súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely uvedené v týchto VOP (bod 7.4), v rozsahu uvedenom v týchto VOP (7.3) a po dohodnutú dobu (bod 7.5) okamžikom záväzného odoslania objednávky. Za záväzné odoslanie objednávky sa považujú skutočnosti uvedené v bode 3.1 týchto VOP. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dáva Kupujúci dobrovoľne.

7.3 Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas so získavaním a spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, adresa kontaktnej adresy, telefonický a emailový kontakt, prípadne ak je Kupujúci fyzickou osobou podnikateľom aj IČO, DIČ, IČ-DPH, firmu podnikateľa a miesto podnikania, ako aj v rozsahu iných údajov, ktoré Kupujúci vyplnil na Webovej stránke.

7.4 Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby pre nasledujúce účely: uzavretie Kúpnej zmluvy, vrátane jej zmien alebo ukončenia, fakturácia, prijímanie a evidencia platieb Kupujúceho, evidencia neuhradených peňažných či nepeňažných záväzkov a iných pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu, vymáhanie prípadných pohľadávok voči Kupujúcemu a ich postupovanie na tretie osoby, plnenie predmetu Kúpnej zmluvy a ostatných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a pre marketingové účely, vrátane priameho marketingu. Za marketingové účely sa pre účely tohto bodu rozumie okrem iného aj odosielanie reklamných emailov na Kontaktný email Kupujúceho alebo zasielanie reklamy na Kontaktnú adresu Kupujúceho, príp. informovanie Kupujúceho iným spôsobom o tovaroch, službách, podujatiach, zľavových akciách, apod. poskytovaných Predávajúcim alebo treťou stranou.

7.5 Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu plnenia predmetu Kúpnej zmluvy ako aj (i) po dobu nasledujúcich 4 rokov odo dňa splnenia predmetu Kúpnej zmluvy, (ii) úplného urovnania či splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán zo zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou, (iii) uplynutia všetkých premlčacích lehôt podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, alebo (iv) uplynutia lehôt pre povinné uchovávanie osobných a iných údajov podľa príslušných právnych predpisov, a to podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane ako posledná. Kupujúci dáva v zmysle bodu 2. tohto článku jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu uvedenú v tomto bode. Po ukončení spracúvania osobných údajov ich Predávajúci na svoje náklady zlikviduje.

7.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP pred odoslaním objednávky pozorne prečítal, a že bol týmto v zmysle § 15 ods. 1 ZOOÚ informovaný Predávajúcim pred uzavretím Kúpnej zmluvy o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na aký účel, v akom rozsahu, ako dlho sa budú spracúvať a z akého právneho dôvodu. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť získavané kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií.

7.7 Kupujúci súčasne súhlasí s tým, aby Predávajúci ako prevádzkovateľ v zmysle ZOOÚ, prípadne poveril spracúvaním osobných údajov tretiu osobu, tj. sprostredkovateľa v zmysle ZOOÚ, a to na základe písomnej zmluvy. Predávajúci je povinný o poverení sprostredkovateľa k spracúvaniu osobných údajov, príp. o výmene osoby sprostredkovateľa, informovať na Webovej stránke; tým sa povinnosť uložená v § 8 ods. 6 ZOOÚ bude považovať za splnenú. Predávajúci vyhlasuje, že sa nepredpokladá, že by osobné údaje mali byť prenášané do tretej krajiny.

7.8 Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený osobné údaje Kupujúceho, ako aj všetky údaje súvisiace s právnymi vzťahmi založenými Kúpnou zmluvou, poskytnúť tretej osobe, ktorej Predávajúci postúpi pohľadávky voči Kupujúcemu. Kupujúci ďalej súhlasí s tým, že niektoré jeho osobné údaje budú poskytnuté Pošte alebo Prepravcovi za účelom splnenia záväzku Predávajúceho doručiť Kupujúcemu Tovar na základe Kúpnej zmluvy.

7.9 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré uviedol Predávajúcemu; toto oznámenie môže učiniť aj elektronicky zaslaním emailovej správy na Kontaktný email Predávajúceho. Ak tak určí Predávajúci, Kupujúci bude mať možnosť zmeny jeho osobných údajov on-line prostredníctvom Webovej stránky.

7.10 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v bode 7.4 týchto VOP, ďalej že v súlade s § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, a že v súlade s § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7.11 Kupujúci má v zmysle § 28 ZOOÚ na základe písomnej žiadosti doručenej Predávajúcemu na adresu jeho sídla od Predávajúceho vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

– identifikačné údaje prevádzkovateľ a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,

– identifikačné údaje sprostredkovateľa,

– účel spracúvania osobných údajov,

– zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 1 prevej vety ZOOÚ,

– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje,

– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

 1. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 2. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3. e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 5. g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 6. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

7.12 Právo Kupujúceho podľa bodu 7.11 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.13 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti doručenej Predávajúcemu na adresu jeho sídla namietať u Predávajúceho voči:

 1. a) spracúvanie jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu v c) poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu

7.14 Ďalšie práva Kupujúceho uvedené v § 28 ZOOÚ zostávajú týmto nedotknuté.

7.15 Predávajúci v zmysle § 15 ods. 1 ZOOÚ uvádza, že (i) osobné údaje Kupujúceho nebudú zverejnené, (ii) nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín, (iii) predpokladá sa sprístupnenie osobných údajov Kupujúceho tretej osobe (Prepravcovi a Pošte), ktorá bude zabezpečovať dodanie/dopravu Tovaru Kupujúcemu, avšak iba v prípade, ak si Kupujúci nezvolil osobný odber Tovaru, a (iv) nepredpokladá sa, že osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám (s výnimkou prípadných právnych nástupcov Predávajúceho, nadobúdateľov pohľadávok Predávajúceho, účtovným, daňovým a právnym poradcom Predávajúceho a iným subjektom oprávneným k tomu na základe zákona). Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že ak si v rámci objednávky Tovaru zvolil ako spôsob doručenia doručenie poštou, budú jeho osobné údaje poskytnuté Pošte. Kupujúci súčasne berie na vedomie a súhlasí, že ak si v rámci objednávky Tovaru zvolil ako spôsob doručenia doručenie kuriérom, budú jeho osobné údaje poskytnuté Prepravcovi, pričom o konkrétnej osobe Prepravcu sa Kupujúci dozvie pri prevzatí Tovaru, alebo na základe emailovej správy Predávajúceho.

7.16 Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou doručením písomného oznámenia na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu. V prípade, ak by odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov znemožnilo Predávajúcemu splniť záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VIII.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

ak je Kupujúci Spotrebiteľom

8.1 Ustanovenia tohto článku platia v prípade, ak je Kupujúci Spotrebiteľom.

8.2 Predávajúci zodpovedá vždy za to, že Tovar má v čase prevzatia Tovaru Kupujúcim obvyklé vlastnosti vzhľadom na povahu Tovaru.

8.3 Ak je predmetom Kúpnej zmluvy dodanie potravín (vrátane nápojov zo série “KILLER drinks”), poskytuje Predávajúci záruku na Tovar v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v dĺžke lehoty na použitie Tovaru (tj. v dĺžke dobu spotreby) vyznačenej výrobcom priamo na obale dodaného Tovaru.

8.4 Ak je predmetom Kúpnej zmluvy Tovar, ktorý sa rýchlo kazí (vrátane nápojov a potravín) a súčasne sa neuplatní záručná doba podľa bodu 8.3 tohto článku (tj. na Tovare nie je vyznačená doba spotreby), nezodpovedá Predávajúci v zmysle § 519 ods. 2 Občianskeho zákonníka za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.

8.5 V ostatných prípadoch je záručná doba na Tovar v dĺžke 24 mesiacov.

8.6 Ako záručný list pre účely reklamácie slúži doklad kúpe Tovaru. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

8.7 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.8 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.9 Právo zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Právo zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

8.10 Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady v zmysle vyššie uvedených bodov uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.11 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na Kontaktnej adrese Predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe Tovaru.

8.12 Predávajúci je povinný vystaviť Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácia (napr. emailom), je Predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu elektronickou formou na Kontaktný email Kupujúceho ihneď; ak nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.13 O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu škody.

8.14 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru (veci).

8.15 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru, ktoré bolo spôsobené Prepravcom, Poštou, prípadne udaním nesprávnej či neúplnej adresy zo strany Kupujúceho na Webovej stránke. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí od Prepravcu alebo od Predávajúceho (v prípadne osobného prevzatia) a potvrdiť svojím podpisom prevzatie Tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

8.16 Predávajúci nezodpovedá za správnosť alebo úplnosť údajov, ktoré mu v rámci vzájomnej komunikácie uviedol Kupujúci; Predávajúci tak nezodpovedá napr. za správnosť dodacej adresy Kupujúceho, správnosť jeho emailovej adresy ani za správnosť čísla bankového účtu, na ktorý mu má poslať finančné prostriedky v rámci finančného vyrovnania pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, ktoré mu Kupujúci uviedol.

8.17 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať.

8.18 Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je Predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 1.- EUR bez DPH za deň.

8.19 Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

Článok IX.

Záruky a reklamačný poriadok

ak Kupujúci nie je Spotrebiteľ

9.1 Ustanovenia tohto článku sa uplatnia v prípade, ak Kupujúci nie je Spotrebiteľ.

9.2 Ak v tomto článku nie je ďalej uvedené inak, zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru, ako aj uplatnenie nárokov z vád Tovaru, sa riadia príslušnými ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok X.

Ostatné ujednania

10.1 Kupujúci nie je oprávnený previesť akékoľvek pohľadávky voči Predávajúcemu na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

10.2 V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, v znení neskorších predpisov, Kupujúci odoslaním záväznej objednávky súhlasí s tým, aby mu Predávajúci zasielal elektronickou poštou na Kontaktný email Kupujúceho reklamné emaily, ktoré budú obsahovať najmä reklamu na tovar alebo služby poskytované Predávajúcim, príp. tretími stranami. Predávajúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to buď elektronickou formou (emailom) na Kontaktný email Predávajúceho alebo písomne na Kontaktnú adresu Predávajúceho.

10.3 Všetky informácie, výzvy, písomnosti, údaje, oznámenia, ako aj úkony týkajúce sa vzniku a zániku Kúpnej zmluvy, sú Zmluvné strany povinné si doručovať buď písomne poštou formou doporučenej zásielky na Kontaktnú adresu Predávajúceho, resp. na Kontaktnú adresu Kupujúceho, alebo elektronicky na Kontaktný email Predávajúceho, resp. na Kontaktný email Kupujúceho. V prípade, ak bude zásielka posielaná poštou, považuje sa za doručenú aj v prípade, ak si adresát nevyzdvihne zásielku na pošte v lehote určenej k prevzatiu zásielky alebo sa zásielka z akéhokoľvek dôvodu vráti odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná; za deň doručenia takejto zásielky adresátovi sa považuje desiaty deň nasledujúci po odoslaní zásielky poštou. Zásielka sa bude považovať za doručenú aj v prípade, ak si ju adresát odmietne prevziať, pričom za deň doručenia zásielky sa bude považovať deň, kedy si ju adresát odmietol prevziať. Pri elektronickom doručovaní (emailom) platí, že zásielka (email) sa považuje za doručenú adresátovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní odosielateľom na Kontaktný email Kupujúceho alebo na Kontaktný email Predávajúceho, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa adresát z konkrétnou emailovou správou oboznámil.

10.4 Vo všetkých prípadoch, kedy na základe týchto VOP je umožnená elektronická komunikácia prostredníctvo emailových správ, musia byť všetky emailové správy zasielané Zmluvným stranám na Kontaktný email Predávajúceho, resp. na Kontaktný email Kupujúceho, inak sa nebudú považovať za doručené.

10.5 Tam, kde je podľa týchto VOP umožnená komunikácia voči Kupujúcemu telefonicky, príp. formou SMS, je Predávajúci povinný komunikovať s Kupujúcim na telefónnom čísle, ktoré Kupujúci uviedol v jeho záväznej objednávky či iným spôsobom prostredníctvom Webovej stránky. Správa či úkon, ktorý bude uskutočnený prostredníctvom telefónneho čísla Kupujúceho sa považuje za doručený Kupujúcemu v deň vykonania telefonického rozhovoru, resp. v deň odoslania SMS správy Kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že telefonická komunikácia s ním môže byť nahrávaná.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, a to v znení VOP účinnom ku dňu uzavretiu Kúpnej zmluvy. VOP sa tak stávajú záväzné pre Kupujúceho dňom uzavretia Kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na Webovej stránke. Pokiaľ v zmene VOP nie je uvedené inak, je zmena VOP účinná odo dňa jej umiestnenia na Webovej stránke, resp. odo dňa zverejnenia zmenených VOP na Webovej stránke. Zmena VOP nemá vplyv na kúpnej zmluvy uzavreté pred dňom účinnosti zmeny VOP.
 3. Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa v prípade Kupujúceho, ktorá je Spotrebiteľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, ak by niektoré ustanovenie týchto VOP malo byť v rozpore s kogentnou úpravou ochrany spotrebiteľa v Občianskom zákonníku alebo v Zákone o ochrane spotrebiteľa, má prednosť zákonná úprava a táto skutočnosť nemá vplyv na ostatné ujednania týchto VOP.
 4. Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa v prípade Kupujúceho, ktorá nie je Spotrebiteľom, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Pokiaľ by vyšlo najavo, že akékoľvek ujednanie týchto VOP je, alebo by sa malo stať, neplatným či neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP, ktoré zostávajú aj naďalej v platnosti a účinnosti. Na právne vzťahy, ktoré boli upravené neplatným ujednaním VOP, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka (ak je Kupujúci Spotrebiteľ), Obchodného zákonníka (ak Kupujúci nie je Spotrebiteľ) a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie pôvodnému neplatnému ustanoveniu, a ktoré sú najbližšie hospodárskemu významu, pre ktorý Zmluvné strany uzatvorili pôvodné neplatné ustanovenie.
 6. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, prečítal si ich, porozumel všetkým právam a povinnostiam z nich vyplývajúcich, a že odoslaním záväznej objednávky týmito VOP v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí.